O PROGRAMIE

  Założenia ogólne programu Program adaptacyjny dla dzieci i ich rodziców , przygotowujący do udziału w edukacji szkolnej jest realizowany od 2003r. Został opracowany przy współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz terapeutów- arteterapii, muzykoterapii, rytmiki, rewalidacji,  dogoterapii, logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz terapii zachowań. Program adaptacyjny stworzony został dla dzieci zdrowych chcących zacząć edukację w szkole integracyjnej oraz dla dzieci wymagających wsparcia i pomocy w zakresie rozwoju ruchowego, emocjonalnego, umysłowego i społecznego. Udział w programie pozwala osiągnąć wyższy poziom gotowości do podjęcia w przyszłości obowiązku szkolnego. Program adaptacyjny ma  sprzyjać rozładowaniu negatywnych doznań dziecka wywołanych rozstaniem z rodziną i brakiem wiedzy o nowym środowisku. Staramy  się zapewnić dzieciom poczucie psychologicznego bezpieczeństwa. Wiadomo, że w tym wieku dziecko jest silnie związane z rodziną, więc każda próba ułatwienia mu procesu adaptacji do nowego środowiska społecznego powinna swoim zasięgiem obejmować również jego najbliższych. Włączenie najbliższych w poznawanie przez dziecko nowego środowiska wychowawczego ułatwiło mu nawiązanie kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami w warunkach komfortu psychicznego. Program poświęcony jest  poznawaniu dzieci, diagnozowaniu ich problemów. Dzieci z problemami rozwojowymi uczestniczą  w dodatkowym bloku zajęć rozwijających i usprawniających zaburzone funkcje. Program kończy się podsumowaniem i diagnozą umiejętności społecznych, edukacyjnych, potrzebnych do uczestniczenia w zespole klasowym. Przeprowadzenie testów umiejętności ma  ponadto pozwolić na odpowiedni dobór uczniów w zespole klasowym ( tworzymy klasy o podobnym poziomie edukacyjnym). Program przewiduje również spotkania nowych wychowawców i nauczycieli o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym  z udziałem dzieci i rodziców w celu integracji  i zapoznania się z programem innowacyjnym klasy. Z doświadczeń realizacji programu adaptacyjnego wynika coraz większe zainteresowanie rodziców w uczestniczeniu w różnych formach wsparcia dzieci i rodziców. Podczas realizowanych warsztatów wychowawczych rodzice zdobywają umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci a także potrafią efektywnie współpracować ze szkołą. Cele, zadania i spodziewane efekty Głównym cel programu jest zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w szkole i w kontaktach z rówieśnikami.  Wspólna zabawa i nauka dzieci na różnych poziomach umiejętności oraz wczesne zdiagnozowanie problemu utrudniającego dzieciom naukę oraz pomoc w niwelowaniu tych przeszkód. Ponadto program przewiduje  zapoznanie rodziców ze specyfiką i funkcjonowaniem pracy szkoły integracyjnej, zagrożeniami środowiskowymi i rozwojowymi, a także pomoc w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci poprzez warsztaty wychowawcze.   Zadania realizujące zamierzone cele: -       Skrócenie okresu adaptacji dzieci do szkoły. -       Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom –szkoła. -       Obniżanie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelu placówki. -       Przedstawienie dzieciom zajęć jako coś atrakcyjnego, łączenie form i metod pracy. -       Nawiązanie relacji z rodzicami, która ma ułatwić dalszą współpracę. -       Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka. -       Wzmocnienie dorosłego w roli rodzica. -       Integracja rodziców między sobą. Oczekiwania adaptacyjne wobec rodziców: -       Wspieranie dziecka w procesie przystosowania się do nowego środowiska. -       Kształtowanie emocjonalnie pozytywnego stosunku do szkoły. -       Stawianie wymagań wobec dziecka. -       Rezygnacja z nadopiekuńczości. -       Uczenie dziecka i przyzwyczajanie do wchodzenia w nieznane sobie otoczenie, inne od domowego. -       Uczenie nawiązywania kontaktów interpersonalnych, z osobami trzecimi. -       Wdrażanie do samodzielności dziecka w czynnościach samoobsługowych. -       Rodzina stanowi dla dziecka najbogatsze i najkorzystniejsze środowisko dla rozwoju. -       Dostarczanie wzorów zachowań w różnych sytuacjach.    

Dodatkowe informacje