O PROGRAMIE

Program adaptacyjny realizowany w Szkole Podstawowej Nr 12  z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy

 Termin wprowadzenia i czas trwania

Program adaptacyjny odbywać się będzie w terminach:

I - 28 maja 2018r. od 16.30 do 17.15 - rodzice- spotkanie z koordynatorami programu, przedstawienie specyfiki nauki w klasie integracyjnej, dzieci-zajęcia muzyczne , plastyczne i granie w "planszówki",
II - 4 czerwca 2018r. od 16.30 do 17.15 - rodzice spotkanie z psychologiem, pedagogiem i terapeutą behawioralnym, dzieci- test sprawdzający poziom wiadomości i umiejętności,
III - 11 czerwca 2018r. od 16.30 do 17.15 - rodzice- spotkanie z dyrekcją szkoły, dzieci - gry i zabawy sportowe, w razie niepogody zajęcia zorganizowane w salach.

Założenia ogólne programu

Program adaptacyjny dla dzieci i ich rodziców , przygotowujący do udziału w edukacji szkolnej jest realizowany od 2003r. Został opracowany przy współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz terapeutów- arteterapii, muzykoterapii, rytmiki, rewalidacji,  dogoterapii, logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz terapii zachowań.

Program adaptacyjny stworzony został dla dzieci zdrowych chcących zacząć edukację w szkole integracyjnej oraz dla dzieci wymagających wsparcia i pomocy w zakresie rozwoju ruchowego, emocjonalnego, umysłowego i społecznego. Udział w programie pozwala osiągnąć wyższy poziom gotowości do podjęcia w przyszłości obowiązku szkolnego.

Program adaptacyjny ma  sprzyjać rozładowaniu negatywnych doznań dziecka wywołanych rozstaniem z rodziną i brakiem wiedzy o nowym środowisku. Staramy  się zapewnić dzieciom poczucie psychologicznego bezpieczeństwa. Wiadomo, że w tym wieku dziecko jest silnie związane z rodziną, więc każda próba ułatwienia mu procesu adaptacji do nowego środowiska społecznego powinna swoim zasięgiem obejmować również jego najbliższych. Włączenie najbliższych w poznawanie przez dziecko nowego środowiska wychowawczego ułatwiło mu nawiązanie kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami w warunkach komfortu psychicznego.

Pierwsza część programu poświęcona jest  poznawaniu dzieci, diagnozowaniu ich problemów oraz rozwijaniu możliwości pięciolatków, sześciolatków i dzieci starszych. Dzieci z problemami rozwojowymi uczestniczą  w dodatkowym bloku zajęć rozwijających i usprawniających zaburzone funkcje.

Program kończy się podsumowaniem i diagnozą umiejętności społecznych, edukacyjnych, potrzebnych do uczestniczenia w zespole klasowym. Przeprowadzenie testów umiejętności ma  ponadto pozwolić na odpowiedni dobór uczniów w zespole klasowym ( tworzymy klasy o podobnym poziomie edukacyjnym).

Program przewiduje również spotkania nowych wychowawców i nauczycieli o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym  z udziałem dzieci i rodziców w celu integracji  i zapoznania się z programem innowacyjnym klasy.

Z doświadczeń realizacji programu adaptacyjnego wynika coraz większe zainteresowanie rodziców w uczestniczeniu w różnych formach wsparcia dzieci i rodziców. Podczas realizowanych warsztatów wychowawczych rodzice zdobywają umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci a także potrafią efektywnie współpracować ze szkołą.

Cele, zadania i spodziewane efekty

Głównym cel programu jest zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w szkole i w kontaktach z rówieśnikami.  Wspólna zabawa i nauka dzieci na różnych poziomach umiejętności oraz wczesne zdiagnozowanie problemu utrudniającego dzieciom naukę oraz pomoc w niwelowaniu tych przeszkód. Ponadto program przewiduje  zapoznanie rodziców ze specyfiką i funkcjonowaniem pracy szkoły integracyjnej, zagrożeniami środowiskowymi i rozwojowymi, a także pomoc w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci poprzez warsztaty wychowawcze.

 

Zadania realizujące zamierzone cele:

-       Skrócenie okresu adaptacji dzieci do szkoły.

-       Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom –szkoła.

-       Obniżanie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelu placówki.

-       Przedstawienie dzieciom zajęć jako coś atrakcyjnego, łączenie form i metod pracy.

-       Nawiązanie relacji z rodzicami, która ma ułatwić dalszą współpracę.

-       Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka.

-       Wzmocnienie dorosłego w roli rodzica.

-       Integracja rodziców między sobą.

Oczekiwania adaptacyjne wobec rodziców:

-       Wspieranie dziecka w procesie przystosowania się do nowego środowiska.

-       Kształtowanie emocjonalnie pozytywnego stosunku do szkoły.

-       Stawianie wymagań wobec dziecka.

-       Rezygnacja z nadopiekuńczości.

-       Uczenie dziecka i przyzwyczajanie do wchodzenia w nieznane sobie otoczenie, inne od domowego.

-       Uczenie nawiązywania kontaktów interpersonalnych, z osobami trzecimi.

-       Wdrażanie do samodzielności dziecka w czynnościach samoobsługowych.

-       Rodzina stanowi dla dziecka najbogatsze i najkorzystniejsze środowisko dla rozwoju.

-       Dostarczanie wzorów zachowań w różnych sytuacjach.

 

-       Dziecko wypowiada się tak, że jest zrozumiane.

-       Potrafi zapytać lub poprosić o coś (zamiast płakać, lub rzucać przedmiotami)

-       Bez obaw i lęku nawiązuje kontakt z osobą dorosłą.

-       Potrafi bawić się w towarzystwie innych dzieci, nie zabiera zabawek, nie odpycha dzieci, rozumie proste polecenia i potrafi je wykonać.

-       Potrafi samodzielnie myć buzię i ręce, korzystać z toalety.

-       Je samodzielnie , potrafi powiedzieć, że mu coś nie smakuje .

-       Potrafi lub podejmuje próby samodzielności przy stawianych mu zadaniach do wykonania.

Lista pytań jakie powinni zadać sobie rodzice dzieci sześcioletnich.

 

Czy dziecko potrafi :

1.Samo zawiązać sznurowadła i zapiąć guziki                            tak / nie

 

2. Skakać na jednej nodze, na obu nogach                                tak / nie

 

3. Czy chętnie bierze udział w zabawach ruchowych                     tak / nie

 

4. Lepić z plasteliny                                                                tak / nie

 

5. Ciąć nożyczkami wg wytyczonej linii prostej i krzywej               tak / nie

 

6. Czy prawidłowo wymawia wszystkie głoski?                             tak / nie

 

7. Czy w opowiadaniu posługuje się pełnymi zdaniami?                 tak / nie

 

8. Czy wyraża się poprawnie pod względem gramatycznym            tak / nie

 

9. Czy łatwo dobiera właściwe słowa?                                           tak / nie

 

10. Czy odróżnia lewą stronę swego ciała od prawej?                     tak / nie

 

11. Czy posługuje się zawsze jedną ręką w pracach wymagających wyboru?                                                                                                    tak / nie

 

12. Kolorować obrazek nie wykraczając poza linie                         tak / nie

 

13. Obchodzić się z przyborami do  pisania, czy lubi rysować          tak / nie

 

14. Narysować postać ludzką, która jest kompletna, a części ciała

rozmieszczone są właściwie                                                           tak / nie

 

15. Grupować klocki wg barwy, kształtu, wielkości                             tak / nie

 

16. Znaleźć kilka różnic w dwu obrazkach pozornie identycznych         tak /nie

 

17. Grupować przedmioty i obrazki wg określonych kryteriów         tak / nie

 

18. Kojarzyć przedmioty lub obrazki „pasujące do siebie” np. sanki - śnieg                                                                                                    tak / nie

 

19. Dobrać do wzoru takie same obrazki, litery, słowa                tak / nie

 

20. Odtworzyć wzór z klocków                                                 tak / nie

 

21. Prawidłowo różnicować dźwięki z otoczenia                         tak / nie

 

22. Wyróżnić głoskę na początku wyrazu                                  tak / nie

 

23. Różnicować dźwięki podobne np. kura - góra (k - g)              tak / nie

 

24. Rozwiązywać proste zagadki                                             tak / nie

 

25. Skupić się na wykonywanej czynności                                 tak / nie

 

26. Wysłuchać 4 - 5 poleceń, następnie zastosować się do nich   tak / nie

 

27. Po skończonej pracy posprzątać po sobie                             tak / nie

 

28. Dokończyć rozpoczętą pracę                                                tak / nie

 

29. Bawić się z rówieśnikami                                                    tak / nie

 

30. Podporządkować się poleceniom dorosłych                            tak / nie

Zmieniony ( 29.01.2015. )

 

 

 

Dodatkowe informacje