REGULAMIN "MATEMATYCZNE POTYCZKI"

Konkurs  dla uczniów klas trzecich 

„Matematyczne Potyczki”

Regulamin

 Organizatorem konkursu „Matematyczne Potyczki”  są nauczyciele klas III  Szkoły Podstawowej nr 12 w Bydgoszczy.

  1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klasy III.
  2. Konkurs rozpoczyna się w listopadzie i trwa do kwietnia danego roku szkolnego.
  3. Organizatorzy umieszczają przykładowe zadania na stronie internetowej szkoły do siódmego dnia każdego miesiąca.
  4. Zadania będą o zróżnicowanym stopniu trudności, w tym wykraczające poza opracowany zakres materiału  i podstawę programową  przewidzianą  dla danego etapu edukacyjnego.
  5. Uczniowie rozwiązują zadania przykładowe w domu. Zadania nie są sprawdzane przez nauczycieli.
  6. W każdy pierwszy tydzień szkolny kolejnego miesiąca chętni uczniowie przystępują do rundy konkursu, która będzie miała formę pisemną, polegającą na rozwiązaniu 10 zadań przygotowanych na bazie zadań umieszczonych na stronie internetowej w  poprzednim miesiącu.
  7. Za poprawne podanie sposobu rozwiązania (uznawana jest też forma rysunkowa)   przyznaje się 1 punkt oraz  1 punkt za udzielenie pisemnej odpowiedzi. Uczeń za  każde poprawnie rozwiązane zadanie  może więc otrzymać 2 punkty.
  8. Po sześciu kolejnych rundach zostanie wyłonionych 5 laureatów, zwycięzców konkursu. Będą również podawane bieżące wyniki po każdym etapie.
  9.  Laureaci zostaną nagrodzeni w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Organizatorzy konkursu:

                                               Violetta Mrozińska

                                               Małgorzata Nowacka

                                               Dagmara Wojtaluk

                                          

Dodatkowe informacje