Regulamin konkursu

Konkurs  dla uczniów klas trzecich 

„Matematyczne Potyczki”

Regulamin

 

 1. Organizatorem konkursu „Matematyczne Potyczki”  jest /są  nauczyciel/e  klas III Szkoły Podstawowej nr 12 w Bydgoszczy.
 2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klasy III.
 3. Konkurs rozpoczyna się w październiku i trwa do kwietnia danego roku szkolnego.
 4. Organizator umieszcza przykładowe zadania na stronie internetowej szkoły do piątego dnia każdego miesiąca.
 5. Zadania będą o zróżnicowanym stopniu trudności, w tym wykraczające poza opracowany zakres materiału  i podstawę programową  przewidzianą  dla danego etapu edukacyjnego.
 6. Uczniowie rozwiązują zadania przykładowe w domu. Zadania nie są sprawdzane przez nauczycieli.
 7. W każdy pierwszy tydzień szkolny kolejnego miesiąca chętni uczniowie przystępują do rundy konkursu, która będzie miała formę pisemną, polegającą na rozwiązaniu 8 zadań przygotowanych na bazie zadań umieszczonych na stronie internetowej w  poprzednim miesiącu. O terminie kolejnych etapów konkursu organizator informuje rodziców dzieci przez e- dziennik oraz na tablicy informacyjnej na parterze naszej szkoły. Rodzic zobowiązany jest przez e-dziennik, każdorazowo zgłosić dziecko do kolejnej rundy konkursu 2 dni przed terminem kolejnego etapu, tak by można było przygotować odpowiednią  liczbę arkuszy konkursowych zadań.
 8. Za poprawne podanie sposobu rozwiązania (uznawana jest też forma rysunkowa)   przyznaje się 1 punkt oraz  1 punkt za udzielenie pisemnej odpowiedzi. Uczeń za  każde poprawnie rozwiązane zadanie  może więc otrzymać 2 punkty.
 9. Po sześciu kolejnych rundach zostanie wyłonionych 5 laureatów, zwycięzców konkursu. Przewidziane są również dyplomy uznania dla uczniów, którzy wezmą czynny udział we wszystkich etapach konkursu.
 10. Rodzicom dzieci biorących udział w kolejnych etapach konkursu, przez e-dziennik zostaną przesłane wyniki z poszczególnych etapów.  Prace konkursowe będą udostępniane do wglądu w pierwszy wtorek po przesłaniu wyników, w godzinach 15.00.-15.30  w sali nr14a lub 2
 11. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną nagrodzeni w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego.

                           Organizator konkursu

                           Joanna Koszowska

 

Dodatkowe informacje