EGZAMIN GIMNAZJALNY

INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2017/2018

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku – materiał dotyczący zmian w Rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania… związanych z nową formułą egzaminu gimnazjalnego wprowadzaną od roku 2012.


INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017


 

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH PRZEPROWADZONYCH NA TERENIE GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNEGO W BYDGOSZCZY W LATACH 2002-2016


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2016 roku.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej w roku szkolnym 2015/2016

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku.

PODSUMOWANIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W ROKU 2015 W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM


WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNYM W BYDGOSZCZY


I.  Postanowienia ogólne.
1.  Egzamin w III klasie gimnazjum odbywa się na terenie ZS nr 14 w terminach ustalonych przez CKE.
2.  Egzamin  może przebiegać w obecności  niezależnych  obserwatorów  powołanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
3.  Prace uczniowskie sprawdza komisja zewnętrzna powołana przez OKE w Gdańsku.
4.  Egzamin  organizuje  i  nadzoruje  jego  przebieg  komisja  szkolna  powołana  przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor.

5.  Nad prawidłowością przebiegu egzaminu w wyznaczonych salach czuwają zespoły nauczycieli powołane przez dyrektora szkoły.
6.  Egzamin piszą wszyscy uczniowie poza przypadkami określonymi w pkt. 8 i 9.
7.  Uczniowie  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.
8.  Zwolnieni  z egzaminu mogą być:
a)  Uczniowie  ze  sprzężonymi  sprawnościami  posiadający  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia specjalnego  –  na  wniosek  rodziców/prawnych  opiekunów  skierowany  do  dyrektora  OKE, pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
b)  Uczniowie,  którym  szczególne  przypadki  losowe  lub  zdrowotne  uniemożliwiają przystąpienie  do egzaminu  (lub  jego  części)  –  na  udokumentowany  wniosek szkoły skierowany do dyrektora OKE, w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami.
c)  Uczniowie  ze  sprzężonymi  niepełnosprawnościami  posiadający  orzeczenie  o  potrzebie kształcenia  specjalnego,  którzy  z  powodu  swojej  niepełnosprawności  nie  potrafią samodzielnie czytać lub pisać – dotyczy trzeciej części egzaminu.....

WIĘCEJ W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH:

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZEPROWADZANIA I ORGANIZOWANIA EGZAMINU  W GIMNAZJUM NR 37  INTEGRACYJNYM - PDF

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZEPROWADZANIA I ORGANIZOWANIA EGZAMINU  W GIMNAZJUM NR 37  INTEGRACYJNYM - DOCX


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI PRZYSZŁYCH EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Procedury egzaminu gimnazjalnego 2014/2015

Podstawowe  Informacje  dla  zdających egzamin gimnazjalny  w  2015  roku.


EWD - ROCZNIK 2013


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WYNIKAMI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH JAKIE OSIĄGNĘLI NASI UCZNIOWIE W LATACH 2002 - 2014

WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA SYSTEMATYCZNY WZROST I UTRZYMYWANIE SIĘ WYNIKÓW NA POZIOMIE WYSOKIM I  BARDZO WYSOKIM.

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH PRZEPROWADZONYCH NA TERENIE GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNEGO W BYDGOSZCZY W LATACH 2002-2014

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH PRZEPROWADZONYCH NA TERENIE GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNEGO W BYDGOSZCZY W LATACH 2002 -2013

Dodatkowe informacje