DLA RODZICÓW

 Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół,

Przedstawiciele Rad Rodziców Szkół

województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Fundacja „Rodzice Szkole" zapraszają Rady Rodziców szkół województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konferencji, która odbędzie się 22 listopada 2018 r. (czwartek) w godzinach 9.30 – 15.45. Konferencja odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Bydgoszczy przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2.

Celem II Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego oraz omówienie obowiązujących i proponowanych przez Fundację „Rodzice Szkole" rozwiązań prawnych dotyczących Rad Rodziców, szczególnie dotyczących gospodarki finansowej Rad Rodziców i zidentyfikowanie oczekiwań rodziców w tym zakresie.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie do dnia 15.11.2018 r. kwestionariusza zgłoszeniowego. Dokumenty w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie www.radyrodzicow.pl w zakładce „Regionalne Konferencje Rad Rodziców".

Pytania i szczegółowe informacje:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kontakt do koordynatora w Fundacji „Rodzice Szkole":  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel.: 661-726-161.
Program II Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców dostępny na stronie: http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=300&page=8352.

Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty
Marek Gralik


 Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla wszystkich rodziców uczniów niepełnosprawnych nt. edukacji włączającej i nauczania indywidualnego.
Uwaga! Rodzice i opiekunowie – „niepełnosprawność nie jest wskazaniem do nauczania indywidualnego dziecka”. Dodatkowo do dyspozycji rodziców i opiekunów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podany został adres mailowy udostępniony przez MEN:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy dostępni są również koordynatorzy ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


 Głośne czytanie - klasy 4

Sprawozdanie z działalności szkoły za rok szkolny 2014-2015


„Mądra szkoła czyta dzieciom”

W ramach kampanii społecznej „Mądra szkoła czyta dzieciom” prowadzonej przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, nasza szkoła zgłosiła swój udział w propagowaniu czytania wśród dzieci. Jej celem jest zachęcenie dzieci do czytania dla przyjemności. Samorząd uczniowski szkoły podstawowej prowadzi akcję zbiórki książek dla dzieci, które można włożyć do kosza przy wejściu do szkoły. Zbiórka będzie trwać do końca stycznia. Z góry dziękujemy za podarowane książki, oraz zachęcamy rodziców do aktywnego włączenia się w klasach do wspólnego czytania przy różnych okazjach. Badania przeprowadzone przez Fundację potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów. Fundacja wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej o włączenie codziennego czytania uczniom do programów wszystkich szkół i przedszkoli. Jest to szczególnie ważne wobec spadku umiejętności językowych dzieci i młodzieży oraz spadku czytelnictwa. Unia Europejska podjęła już walkę z analfabetyzmem – 74 mln jej obywateli ma problemy ze zrozumieniem języka i czytaniem – gdyż niskie kompetencje językowe obniżają jakość życia i hamują rozwój.
Język jest podstawowym narzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi i zdobywania wiedzy. Brak umiejętności językowych powoduje problemy w każdej dziedzinie życia – utrudnia zrozumienie informacji, porozumiewanie się, poszerzanie horyzontów umysłowych, zamyka możliwość wykonywania wielu zawodów. Istotna poprawa kompetencji językowych jest możliwa dzięki czytaniu. Ponieważ większość dzieci w wieku szkolnym nie chce czytać, trzeba im czytać na głos, ale tak, by czytanie zawsze kojarzyło im się z przyjemnością, wybierając wspólnie ciekawe książki, czytając je z zaangażowaniem i nigdy nie traktując czytania uczniom na głos jako wstępu do odpytywania lub stawiania stopni.
Czytanie dzieciom to skuteczny sposób na wychowanie czytelnika – człowieka, który stale poszerza swą wiedzę i buduje mądrość, ma bowiem do czynienia z dorobkiem największych umysłów z różnych dziedzin i epok. Ludzie, którzy czytają, podejmują lepsze decyzje, mają szansę na lepszą pracę, lepsze relacje z ludźmi, a nawet na dłuższe życie. Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na mądrych, kulturalnych i samodzielnych ludzi – czytajmy im. Warto zacząć od urodzenia, gdyż fundamentem umiejętności językowych jest dobre osłuchanie się z bogatym i poprawnym językiem, jaki niesie tekst literacki – i nie zaprzestawać, gdy dziecko potrafi już czytać samo, gdyż samotne zmaganie się z tekstem jest dla niego przez długi czas zajęciem trudnym i zniechęcającym, zwłaszcza wobec konkurencji mediów elektronicznych.
Dzieci, którym nikt nie czyta i z nimi nie rozmawia, rozpoczynają edukację bez podstawowej bazy, jaką jest bogate słownictwo i umiejętność myślenia. Już na początku szkoły ich szanse na sukces są ograniczone i z czasem maleją. Nie rozumieją tekstów i poleceń, nie potrafią się wypowiadać, nie mają motywacji do nauki, ich deficyty językowe przekładają się też na brak umiejętności społecznych i frustrację, co sprawia, że konflikty rozwiązują nie za pomocą słów, lecz przemocy.
Badania IPSOS z 2011 r. potwierdziły skuteczność kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” – 54% rodziców deklaruje, że regularnie czyta swym małym dzieciom. Pozostałe dzieci – jeśli nie czyta im się w domu ani w przedszkolu – rozpoczynają edukację bez podstawowej bazy, jaką jest bogate słownictwo i umiejętność myślenia. Już na początku ścieżki edukacyjnej ich szanse na osiągniecie sukcesu są ograniczone i z czasem maleją. Nie rozumieją tekstów i poleceń, nie potrafią się wypowiadać, nie mają motywacji do nauki, ich deficyty językowe przekładają się często na brak umiejętności społecznych i frustrację, co powoduje, że dzieci takie rozwiązują konflikty nie za pomocą słów, ale przemocy.
Badania OECD wykazały, że co piąty Polak, pomimo, że uczęszczał do szkoły, nie rozumie ulotki reklamowej czy instrukcji obsługi pralki.
Dlatego zachęcam wszystkich, aby włączyli się do kampanii „Mądra szkoła czyta dzieciom”. Realizowanie podstawy programowej bez rozwinięcia umiejętności językowych uczniów, to jak sianie ziarna na ubite klepisko. Na takim podłożu najlepsze ziarno nie wykiełkuje: dzieci słabo znające język nie rozwiną swego potencjału. Zadbajmy o rozwój kompetencji językowych uczniów, a okaże się, że nastąpi poprawa wyników ze wszystkich przedmiotów! Szkoły, które wprowadziły codzienne czytanie dzieciom przez nauczycieli, zaobserwowały wśród uczniów:
 lepsze rozumienie tekstów i poleceń
 łatwość wypowiedzi ustnych i pisemnych
 lepszą zdolność koncentracji
 skłonność do refleksji oraz myślenia krytycznego i przyczynowo-skutkowego
 wzrost motywacji do działania i nauki
 poprawę relacji z kolegami i czytającymi nauczycielami
 wzrost ilości wypożyczanych i czytanych samodzielnie książek
 mniej zachowań aspołecznych

Koordynator kampanii      Arkadiusz Kozikowski

ZNACZĄCA WARTOŚĆ CZYTANIA DZIECIOM


IDEA SPECIAL OLIMPIC


"Wśród wielu zajęć rewalidacyjnych i wspomagających rozwój dziecka, występuje szczególne zapotrzebowanie na różnorodne oddziaływanie terapeutyczne, polegające na stwarzaniu dzieciom warunków do samorealizacji przez bliskie i dostępne jego naturze formy aktywności, umożliwiające zmniejszenie napięć psychofizycznych, odprężenie, radość, wyzwolenie i rozładowanie zablokowanej energii, uzewnętrznienie i uporządkowanie hamowanych emocji oraz w trakcie tych działań korektę zachowań, zniekształceń i ograniczeń. Zadanie takie spełniają różne formy aktywności muzycznej."

ZNACZENIE ZAJĘĆ MUZYCZNYCH - CZYTAJ WIĘCEJ

Jacek Szacho - Głuchowicz


NADMIERNE KORZYSTANIE Z INTERNETU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ

 STOP ZWOLNIENIOM Z WF-u

LEKI - RAPORT

O LEKACH, MARIHUANIE, DOPALACZACH BEZ HISTERII - PORADNIK DLA RODZICÓW

WARTO WIEDZIEĆ:

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH - ZOBACZ ZASADY

KARTA PARKINGOWA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W TYM DLA DZIECI

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO VADEMECUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PODSTRONĘ OFICJALNEGO SERWISU BYDGOSZCZY 

Dodatkowe informacje