REGULAMUN REKTUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

PT.: „AKTYWNY W SZKOLE – TWÓRCZY W ŻYCIU”

 

 REALIZOWANYM PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ W GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNYM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 14

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, a w szczególności kryteria kwalifikacyjne oraz zasady przyjmowania zgłoszeń uczestników/uczestniczek na rok szkolny 2013/2014 i 2014/2015.
 2. Projekt „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
  w jakości usług edukacyjnych.
 3. Okres realizacji projektu :  od 1 października 2013 roku do 31 lipca 2015 roku.
 4. O udział w projekcie mogą się ubiegać uczniowie/uczennice Gimnazjum nr 37 Integracyjnego w Bydgoszczy.
 5. Działania związane z realizacją projektu w Gimnazjum nr 37 Integracyjnym w Bydgoszczy  w roku szkolnym 2013/2014 trwają od stycznia do czerwca 2014 r., zaś w roku szkolnym 2014/2015 – od września do grudnia 2014 r. i od stycznia do maja 2015 r. i obejmują:

a)      zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności i zainteresowania;

b)      zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych;

c)      zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze i specjalistyczne;

d)     zajęcia  w ramach ścieżek edukacyjnych;

e)      doradztwo edukacyjno-zawodowe;

 1. Zajęcia odbywać się będą w salach należących do Gimnazjum nr 37 Integracyjnego.
 2. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Jeden uczeń może brać udział w kilku rodzajach zajęć pod warunkiem spełniania kryteriów określonych w §2pkt 4.
 3. Uczestnikom projektu udostępnione zostaną bezpłatnie materiały edukacyjne oraz wydane materiały promocyjne związane z realizowanym projektem. 

§2 Proces rekrutacji

 

 1. Rekrutacja uczestniczek/uczestników projektu „Aktywny w szkole – twórczy w życiu”, odbywać się będzie raz na każdy rok szkolny. Komisja rekrutacyjna ma prawo ogłosić ponownie rekrutację jeśli wystąpią do tego odpowiednie okoliczności. Okres prowadzenia rekrutacji
  w 2013 r.: 1 – 20 grudnia, w 2014 roku : 1-20 września
 2. Komisja rekrutacyjna w której skład wchodzą: koordynator szkolny, opiekunowie poziomów klas – dokonuje wyboru uczestników spośród uprawnionych uczennic/uczniów, którzy spełniają ustalone kryteria.
 3. W wyniku przeprowadzenia rekrutacji powstanie lista podstawowa oraz rezerwowa uczestników. Lista rezerwowa zostanie uruchomiona na wypadek rezygnacji ucznia/uczennicy z udziału
  w projekcie.
 4. O zakwalifikowaniu uczestnika/uczestniczki do projektu decydują następujące kryteria:

a)      złożenie wypełnionej i podpisanej przez uczniów oraz rodziców deklaracji udziału w projekcie i zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 1),

b)      do zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania – szczególne uzdolnienia ucznia w danej dziedzinie lub zainteresowanie uczniów uczestnictwem w zajęciach na podstawie opinii wydanej przez wychowawcę o predyspozycji do określonych zajęć;

c)      do zajęć przygotowujących do egzaminów - uczniowie zainteresowani podniesieniem wiedzy w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych;

d)     do zajęć wyrównawczych – niskie osiągnięcia edukacyjne ucznia z danej dziedziny potwierdzone diagnozą specjalisty np. opinią z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub rozpoznane potrzeby przez zespół nauczycieli;

e)      do zajęć specjalistycznych - na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej);

f)       do zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego - uczniowie zainteresowani udziałem (uczniowie klas III i II mają pierwszeństwo).

 1. Rekrutacja uczestniczek/uczestników prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans poprzez wyraźnie określone kryteria uczestnictwa i równy dostęp do informacji dla zainteresowanych udziałem w projekcie uczennic/uczniów bez względu na ich płeć, stopień sprawności, czy pochodzenie społeczne. Na kwalifikowanie uczestników/uczestniczek do danego rodzaju zajęć nie będzie miała wpływu ich płeć, stopień sprawności – ma to służyć przeciwdziałaniu stereotypom. Uczniowie narażeni na wykluczenie społeczne ze względu na złą sytuację życiową przy rekrutacji będą traktowani priorytetowo.
 2. Komisja Rekrutacyjna zobowiązana jest niezwłocznie poinformować biuro projektu o wynikach rekrutacji przekazując alfabetyczną listę uczestników przystępujących do projektu z podziałem na poszczególne zajęcia.

 

§3 Uprawnienia i obowiązki uczestników

 

 1. Uczestnik projektu ma prawo do:

a)      bezpłatnego udziału w projekcie,

b)      bezpłatnego otrzymania materiałów promocyjnych i pomocy dydaktycznych,

c)      rezygnacji z udziału w zajęciach spowodowanej ważnymi przyczynami (np. zdarzenie losowe, względy zdrowotne).

 1. Uczestnik zobowiązany jest, w szczególności, do:

a)      udziału w projekcie zgodnie z przyjętym harmonogramem, który zostanie udostępniony uczniom zakwalifikowanym do udziału w projekcie przez koordynatora szkolnego;

b)      udziału w minimum 80% proponowanych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu,  nieobecność musi być usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego lub zwolnieniem lekarskim;

c)      rzetelnego, zgodnego z prawdą wypełniania wszystkich dokumentów przekazanych przez prowadzących zajęcia;

d)     poddania się badaniom ewaluacyjnym;

e)      nadania projektodawcy prawa do wykorzystania danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Projektu, w tym wypełniania formularza PEFS. Stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych podpisuje rodzic/opiekun prawny uczestnika Projektu;

f)       naruszenie któregokolwiek z zobowiązania wymienionego w §3 pkt 2 ppkt a) – d) skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników projektu i uważane będzie jako przerwanie udziału w projekcie, o czym uczeń zostanie poinformowany przez koordynatora szkolnego;

g)      o rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie koordynator szkolny niezwłocznie powiadamia Zespół zarządzający projektem. Na wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

§ 4 Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 1. Uczestnik/uczestniczka ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie. Rezygnacja może nastąpić na skutek choroby lub zdarzeń losowych (uczestnik/uczestniczka zobowiązany jest przedstawić pisemną rezygnację z udziału z zajęć podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego).
 2. Skreślenia z listy uczestników projektu następuje, gdy:

a)      uczeń przekroczy 20% nieobecności bez podania stosownego uzasadnienia lub zaświadczenia (obecność potwierdzana jest poprzez listy obecności -wycieczki, wyjścia do teatru i opery oraz karty doradztwa),

b)      uczeń zrezygnuje ze szkoły bądź zostanie skreślony z listy uczniów,

c)      przerwał udział w projekcie,

d)     zaistnieją inne losowe wydarzenia.

 1. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, uczeń, który zostaje skreślony z listy uczestników projektu jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych. Zostają one przekazane osobie z listy rezerwowej, która wchodzi do projektu.
 2. Frekwencję osoby wchodzącej z list rezerwowej liczy się od dnia pierwszych zajęć, w których uczestniczy.
 3. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2013 r.
 2. Przystąpienie kandydata/ki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 3. Bieżące informacje na temat zajęć realizowanych w ramach projektu będą publikowane na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej projektu oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.
 4. Za kontakt z uczestnikami/uczestniczkami i osobami prowadzącymi zajęcia odpowiada koordynator szkolny projektu.
 5. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora szkolnego.
 6. Wszystkie zmiany do regulaminu rekrutacji wprowadza koordynator szkolny w formie aneksu.

 

 

 

Bydgoszcz, 16.12.2013r.                                                         Aleksandra Tarczyńska-Pajor

                                                                                                          koordynator szkolny
       (miejscowość, data)                                                                                                              (podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Dodatkowe informacje