O PROJEKCIE

Od 1 października 2013 roku Miasto Bydgoszcz rozpoczęło realizację projektu „Aktywny w szkole-twórczy w życiu" w 57 bydgoskich szkołach.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem nadrzędnym realizowanego projektu jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych wsparciem oraz zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych blisko 9 000 uczniów. Założenia te możemy osiągnąć przy pomocy następujących form wsparcia :
- zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i ICT,
- zajęć wyrównawczych, specjalistycznych oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wzmacniającego potencjał rozwojowy uczniów,
- zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego/maturalnego,
- ścieżek edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej, przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej, tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego,
- doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz staży.
Aby w/w zajęcia mogły być prowadzone w sposób efektywny i interesujący dla uczniów, szkoły objęte wsparciem zostaną doposażone m.in. w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy oraz RTV.

http://www.aktywnywszkole.bydgoszcz.pl

 

Dodatkowe informacje