NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2018

Szanowni Rodzice
Przypominamy, iż do 22 marca godzina 24 należy dokonać zapisu dziecka do szkoły na rok szkolny 2018/2019.
Jesteśmy szkołą podstawową od ponad 60 lat w Bydgoszczy i ogólnopolskim liderem oraz pionierem w Bydgoszczy z 25 letnim doświadczeniem w prowadzeniu wszystkich oddziałów klasowych o charakterze integracyjnym. 99% z ponad 100 nauczycieli w naszej szkole posiada kompetencje w nauczaniu dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oferujemy ciekawą i różnorodną ofertę zajęć dodatkowych, a każda klasa realizuje innowację pedagogiczną. Jeśli masz problem z podjęciem decyzji przeczytaj artykuł, gdyż nie ukrywamy, że praca w klasach integracyjnych jest idealna. Na podstawie zewnętrznych i wewnętrznych ewaluacji (badań) staramy się dorównać najlepszym kierując się myślą, iż jesteśmy szkołą wysokich lotów tak jak nasi patroni Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura.
Osoby zapisujące dzieci spoza rejonu muszą wraz z wnioskiem o przyjęcie złożyć odpowiednie oświadczenia. Można je otrzymać w sekretariacie szkoły lub wydrukować po zalogowaniu się do elektronicznego naboru albo można również je pozyskać z Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy.

Koordynator naboru
przy Szkole Podstawowej nr 12
w Bydgoszczy
Arkadiusz Kozikowski


Warto wiedzieć:
Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek zadbać o dobro dziecka, ponieważ niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej na podstawie art. 20 w związku z art. 18 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Przepis ten odsyła do trybu przewidzianego w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, Dz. U. 2015 r. poz. 87, 211, 396), określanej niżej jako "ustawa egzekucyjna". Na gruncie ustawy egzekucyjnej oba obowiązki należą do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym (art. 1 i art. 2 § 1 pkt 3) i co do zasady są obowiązkami wynikającymi bezpośrednio z przepisów prawa (art. 3 § 1).

Obowiązek szkolny lub obowiązek nauki jest spełniany w szkole (art.16 ust. 5 i ust. 5a ustawy o systemie oświaty) lub poprzez równorzędny udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych albo w formach pozaszkolnych (art.16 ust. 7 i ust. 5a ustawy o systemie oświaty). Spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki może mieć miejsce także poza szkołą, na podstawie decyzji dyrektora szkoły - zezwolenia, o którym mowa w art.16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty. W tym przypadku egzekwowany będzie obowiązek wynikający z decyzji administracyjnej (art. 3 § 1 ustawy egzekucyjnej). Uczęszczanie do szkoły to zasadnicza treść obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nakierowana na ucznia.

Z obowiązkiem ucznia ściśle wiążą się szczegółowe obowiązki rodziców (prawnych opiekunów dziecka), wymienione w art. 18 ustawy o systemie oświaty:
a) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły - pkt 1,
b) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne - pkt 2,
c) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych –pkt 3.

Ponad to:
Integracja za i przeciw – zobacz
Jedno pytanie – a TY jakie masz wyzwania AUTYZM

Dodatkowe informacje